Aku Hanya Ingin Menepi Sebentar Saja - Aksara Hujan